Rodo – informacja

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych, regulowane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4.5.2016, L 119/1), zwane popularnie RODO.

W związku z przetwarzaniem przez Spółdzielnię danych osobowych członków Spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni oraz usługobiorców i kontrahentów Spółdzielni, podkreślamy, że Państwa dane, które chroniliśmy dotąd w oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych, będą nadal objęte ochroną, zgodnie z nowymi przepisami RODO.

Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych.

Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyszłość” Krośniewice z siedzibą pod adresem 99-340 Krośniewice ul. Kolejowa 17a

Inspektorem ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyszłość” w Krośniewicach jest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel: . . . . . . . . . . . . . . . .;

Spółdzielnia przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania danych, różne podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania i ujawniania danych oraz różne okresy ich przechowywania. Poniższe informacje mają zatem charakter ogólny, zaś w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt ze Spółdzielnią osobiście w jej siedzibie przy ul. Kolejowej 17a w Krośniewicach, telefonicznie pod numerem telefonu  +48 (24) 252 31 39 , pocztą na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyszłość” w Krośniewicach ul. Kolejowa 17a, 99-340 Krośniewice lub pocztą elektroniczną na adres smlwkros@przyszlosc-krosniewice.pl

Spółdzielnia przetwarza zarówno dane osobowe pozwalające na identyfikacje danej osoby takie jak np. imię i nazwisko, numery identyfikacyjne: NIP, PESEL, dane adresowe takie jak adres zamieszkania oraz dane kontaktowe takie jak numer telefonu, adres e’mail. Co do zasady Spółdzielnia nie przetwarza szczególnych kategorii danych ujawniających pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależności do związków zawodowych oraz danych genetycznych i biometrycznych jak również danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej danej osoby. Incydentalnie w uzasadnionych przypadkach mogą być przetwarzane jedynie dany dotyczące zdrowia. Spółdzielnia nie przetwarza również danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Dane osobowe przetwarzane są przede wszystkich w celach związanych z realizacją zadań ustawowych i statutowych Spółdzielni, a w zależności od konkretnej sytuacji podstawę prawą ich przetwarzania może stanowić:

  1. a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co oznacza, że dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego np. na zarządzaniu nieruchomościami należącymi do zasobów mieszkaniowych SMLW „Przyszłość w Krośniewicach, realizacji praw Członków Spółdzielni,
  2. b)  6 ust. 1 lit f) RODO, co oznacza, że dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora np. w postaci windykacji należności lub prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez stronę trzecią np. wierzyciele członka, którzy z mocy prawa są uprawnieni do przeglądania rejestru członków .
  3. c) art. 6 ust. 1 lit b) RODO, co oznacza, że dane osobowe są przetwarzane w celu zwarcia lub wykonania umowy np. o budowę lokalu.

W pozostałych przypadkach dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  1. a) instytucje kontrolujące działalność SMLW „Przyszłość” w Krośniewicach
  2. b) instytucje wymiaru sprawiedliwości (Sąd, Komornik)
  3. c) osoby uprawnione do przeglądania rejestru członków
  4. d) kancelarie notarialne i kancelarie świadczące obsługę prawną Spółdzielni
  5. e) podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. processorzy)

Czas przechowywania Państwa danych osobowych zależy od podstawy prawnej i celu ich przetwarzania. Spółdzielnia dokłada wszelkich starań aby bez zbędnej zwłoki usuwać dane osobowe, których cel przetwarzania ustał. Wszelkie dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą usuwane niezwłocznie po cofnięciu zgody o ile nie będzie zachodziła inna podstawa uzasadniająca dalsze przetwarzanie tych danych np. w postaci konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

Niezależnie od powyższych uprawnień przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Sprzeciw taki składa się do administratora danych tj. SMLW „Przyszłość” w Krośniewicach.

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Strona korzysta z plików cookies