Ogłoszenie
17 kwietnia 2024

Regulamin zbywania garaży blaszanych niezwiązanych na trwałe z gruntem

Regulamin zbywania garaży blaszanych niezwiązanych na trwałe z gruntem

Regulamin zbywania garaży blaszanych niezwiązanych na trwałe z gruntem

Załącznik

do uchwały Nr 3/2024 z dnia  19.03.2024r.

Rady  Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

Lokatorsko – Własnościowej „ PRZYSZŁOŚĆ „  w Krośniewicach

 

REGULAMIN   ZBYWANIA   GARAŻY  BLASZANYCH  NIEZWIĄZANYCH  NA  TRWALE   Z  GRUNTEM 

Regulamin niniejszy stanowi wewnętrzne uregulowanie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PRZYSZŁOŚĆ “  w Krośniewicach, zwanej dalej “ Spółdzielnią”  w zakresie ustanawiania tytułów prawnych i używania garaży blaszanych wybudowanych na  nieruchomości gruntowej   stanowiącej  własność Spółdzielni.

ZASADY   ZBYWANIA   GARAŻY  BLASZANYCH  NIEZWIĄZANYCH NA TRWALE Z GRUNTEM

§ 1.  1. O zakup garażu mogą ubiegać się członkowie Spółdzielni, którzy spełniają łącznie następujące  warunki  :

           – posiadają prawo do lokalu mieszkalnego w Spółdzielni i zamieszkują  w  jej zasobach,

           – nie posiadają  tytułu prawnego do  garażu ,  znajdującego  się w  zasobach Spółdzielni ,

           – są właścicielami / współwłaścicielami a także leasingobiorcami  pojazdu samochodowego .

    2.W przypadku członków Spółdzielni pozostających w związku  małżeńskim , o zakup  garażu może ubiegać się  jeden z małżonków.

    3. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności należy do kilku osób , o zakup garażu może ubiegać się członek               Spółdzielni , o którego uprawnieniach członkowskich rozstrzygnął  sąd w postępowaniu nieprocesowym, albo którego wyboru dokonała  Spółdzielnia, stosownie  do trybu                           określonego w  art. 3 ust. 5  ustawy z  dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz. U. 2023 r.poz. 438 ze zm . ) .

§ 2. Z ubiegania się o zakup garażu wyłączeni są członkowie Spółdzielni, którzy w roku 2023  oraz  w 2024 roku  w okresie  do dnia wejścia w życie  niniejszego  Regulaminu zalegali  w  opłatach na rzecz Spółdzielni powyżej 30 dni  od dnia wyznaczonego na dokonanie opłat .

§ 3.  Spółdzielnia prowadzi rejestr członków Spółdzielni , spełniających  warunki, o których mowa w § 1 i 2  zainteresowanych  zakupem garażu , zwany dalej „rejestrem”.

§ 4.  1. W przypadku gdy liczba członków Spółdzielni, o których mowa w §1 i 2 zainteresowanych zakupem garażu jest większa niż ilość garaży przewidzianych do sprzedaży, wskazanie nabywcy odbywa się w drodze losowania przeprowadzonego w obecności zainteresowanych osób  lub ich pełnomocników .

        2. Osoby zainteresowane zakupem garażu nieobecne w trakcie losowania , osobiście  lub poprzez  pełnomocnika ,  nie będą  brały  udziału w  losowaniu , o którym mowa w ust. 1 .

§ 5.  O rozpoczęciu przyjmowania wniosków na zakup garażu, Spółdzielnia zamieści informację na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych budynków oraz na stronie internetowej, informując o terminie składania podań.

§ 6.  1. Członek Spółdzielni, z którym Spółdzielnia zawarła umowę sprzedaży garażu , zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy sprzedaży do wniesienia pełnej ceny nabycia wskazanej w umowie sprzedaży . Do czasu  wniesienia  ceny nabycia , garaż  pozostaje  własnością  Spółdzielni .

        2.W przypadku braku zapłaty  ceny nabycia w terminie wskazanym w ust. 1 , Spółdzielnia  ma prawo  do odstąpienia  od umowy sprzedaży . W takim przypadku  umowę  uważa  się  za niezawartą .

         3. Ustalenie osoby nabywcy w sytuacji  określonej w ust. 2  następuje  według procedury  określonej w § 4 i 5 , z tym że   w  losowaniu  będą  mogły  brać  udział osoby , które  nie zostały  wylosowane w  poprzedniej procedurze .

§ 7. Cena nabycia garażu obejmuje następujące koszty:

      1) Koszty  zakupu garażu przez Spółdzielnię

      2)Koszty opracowania dokumentacji budowlanej

      3) Koszty robót budowlanych

      4) Koszty Zarządu  wynikające z prowadzonej działalności inwestycyjnej

       5) Koszty usług geodezyjnych

       6) Koszty utwardzenia terenu

        7) Koszty innych robót  związanych z budową garaży

§ 8.  Po zawarciu umowy sprzedaży  garażu oraz zapłacie  ceny nabycia , o których  mowa w § 6 ust. 1 i 2,  garaż jako rzecz ruchoma  stanowi własność  nabywcy , z którą Zarząd zawiera  umowę najmu  gruntu, na którym garaż został posadowiony, określając w  niej  stawkę  opłaty  czynszowej oraz  termin  jej  zapłaty .

§ 9.  1. Obowiązek czynszowy powstaje z dniem fizycznego odbioru garażu i przekazania go w użytkowanie.

          2. Od niewpłaconych w terminie należności Spółdzielnia pobierać może odsetki ustawowe za opóźnienie.

           3. Stawkę czynszu można podnosić w przypadkach:

                 a) ustania członkostwa w Spółdzielni osoby będącej właścicielem garażu;

                 b) utraty członkostwa w Spółdzielni i tytułu prawnego do zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni;

                 c) w innych przypadkach o ile dopuszcza to zawarta umowa.

          4. Zamieszkujące w zasobach Spółdzielni osoby posiadające garaż a niebędące członkami Spółdzielni płacą czynsz wyższy od płaconego przez członków Spółdzielni za najem gruntu pod garażem.

          5. Osoby niebędące członkami Spółdzielni i niezamieszkałe w zasobach Spółdzielni płacą czynsz za  najem gruntu pod garażem w wysokości ustalonej przez Zarząd stosownie do aktualnych warunków rynkowych.

§ 10. 1. Na właścicielu garażu blaszanego ciążą wynikające z Prawa budowlanego obowiązki użytkownika obiektu budowlanego.

          2. Obowiązkiem użytkowników garaży jest:

                1) konserwacja i remont wszystkich elementów konstrukcyjnych i wykończenia,

                2) dbanie o utrzymanie estetyki i porządku wokół garażu,

                3) usuwanie przedmiotów uniemożliwiających lub utrudniających dojazd do garaży.

§ 11. Umowę najmu, na podstawie której użytkownik używa nieruchomości Spółdzielni pod posadowionym garażem, Spółdzielnia może wypowiedzieć w przypadku:

         1) Przeznaczenia przedmiotu najmu na inne cele.

         2)Zalegania z należnym czynszem najmu za okres uzasadniający wypowiedzenie umowy najmu  bez zachowania terminów wypowiedzenia w rozumieniu art. 672  Kodeksu cywilnego.

         3) Rażącego zakłócania porządku i naruszania zasad współżycia społecznego przez użytkownika garażu czyniącego korzystanie z innych garaży i nieruchomości uciążliwym.

         4) Samowolnego, niezgodnego z przeznaczeniem korzystania przez użytkownika garażu z przedmiotu najmu

          5) Rażącego naruszenia przez użytkownika garażu przepisów przeciwpożarowych lub dotyczących ochrony środowiska.

          6) Oddania nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem najmu do używania w podnajmem lub poddzierżawę osobom trzecim (niebędącym członkami Spółdzielni) bez zgody Spółdzielni.

§ 12 .W przypadku wykonania przez osobę używającą nieruchomość na podstawie umowy najmu podmurówek i innych prac budowlanych po zakończeniu najmu , ich efekty pozostają nienaruszone — bez zwracania poniesionych przez najemcę kosztów ,  bądź przedmiot najmu  będzie doprowadzony do stanu pierwotnego, stosownie do wyboru  najemcy .

§ 13 .  1. Właściciel garażu blaszanego obowiązany jest do zgłoszenia Spółdzielni w ciągu 14 dni faktu sprzedaży garażu. W przypadku niezgłoszenia sprzedaży garażu Spółdzielnia ma prawo do obciążania właściciela garażu czynszem najmu za używanie gruntu pod garażem, aż do dnia ustalenia przez Spółdzielnię nowego właściciela garażu.

ROZLICZANIE  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ

§ 14.  1. W przypadku, gdy to Spółdzielnia jest stroną umowy o dostarczanie energii elektrycznej do zestawu garaży zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, rozliczenie tej energii dokonywane jest przez Spółdzielnię, która obciąża użytkowników garaży kosztami zużycia energii elektrycznej. Rozliczenie odbywa się na podstawie wskazań licznika głównego oraz liczników w poszczególnych garażach. Jeżeli suma wskazań liczników w poszczególnych garażach jest niższa od wskazań licznika głównego, użytkownicy garaży pokrywają koszty tej różnicy w częściach równych.

          2. Obowiązek utrzymania licznika energii elektrycznej w garażu we właściwym stanie, w szczególności jego legalizacja lub obciąża użytkowników garaży.

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 15 .Regulamin niniejszy uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/2024 z dnia 19.03.2024r. wchodzi w życie z dniem podjęcia tej uchwały.

Podpisał:

Sekretarz Rady Nadzorczej          Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Romualda Szadkowska                        Waldemar Nowak


Oryginał regulaminu do podglądu i pobrania (plik PDF) 

Regulamin Garaże Blaszane


 

Pliki do pobrania

Oryginał regulaminu do pobrania
Strona korzysta z plików cookies