Ogłoszenie
05 lipca 2022

Informacja dla właścicieli psów

Informacja dla właścicieli psów w kontekście pozostawianych odchodów.

Informacja dla właścicieli psów

Szanowni Mieszkańcy – Spółdzielcy!

Informację tę kierujemy do wszystkich Właścicieli posiadających psy, głównie w kontekście pozostawianych odchodów.

Ze zgłoszeń, które otrzymujemy od Mieszkańców, jak również z własnych obserwacji, w wielu przypadkach dochodzi do naruszeń przepisów w zakresie współżycia Mieszkańców osiedla, polegających na braku przestrzegania Regulaminu Porządku Domowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyszłość w Krośniewicach w zakresie posiadania psa.

We wspomnianym Regulaminie w §23 zostały jasno określone zasady dotyczące tego problemu.

 1. Niedozwolona jest hodowla i przetrzymywanie zwierząt gospodarczych i ptactwa domowego w pomieszczeniach mieszkalnych, piwnicach i pomieszczeniach wspólnego użytku.

 2. Dopuszcza się posiadanie w mieszkaniach psa, kota oraz innych drobnych zwierząt nie zagrażających zdrowiu mieszkańców i nie zakłócających spokoju.

 3. Wszystkie psy na terenie osiedla oraz na klatkach schodowych, korytarzach lub innych miejscach wspólnego użytku należy prowadzać na smyczy i w kagańcu.

 4. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren, gdzie usytuowane są urządzenia zabawowe, sportowe, rekreacyjne.

 5. Właściciel psa obowiązany jest usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez psa w miejscach przeznaczonych do publicznego (wspólnego) użytku jak: ulice chodniki, parkingi, zieleńce, korytarze i klatki schodowe, korytarze piwniczne itp.

 6. Za zanieczyszczenia lub uszkodzenia klatek schodowych, zieleńców i innych urządzeń ogólnych przez psy i koty odpowiadają właściciele zwierząt.

 7. Właściciel psa obowiązany jest do posiadania aktualnego świadectwa szczepienia swojego psa przeciwko wściekliźnie.

 8. Niedozwolone jest celowe przetrzymywanie psów na balkonach.

 9. Zabronione jest umożliwianie zwierzętom (kotom i psom) załatwiania potrzeb fizjologicznych na balkonach.

 10. Zabrania się przetrzymywania i dokarmiania wszelkich zwierząt i ptaków w pomieszczeniach wspólnego użytku, w tym na korytarzach piwnicznych i klatkach schodowych.

 11. Zabronione jest dokarmianie ptaków i wykładanie pożywienia na balkonach, parapetach, jak również w otoczeniu budynku, trawnikach, placach zabaw za wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez Spółdzielnię.

Prośbę o stosowanie tych zapisów kierujemy do wszystkich Właścicieli zwierząt w imieniu przede wszystkim Pracowników Spółdzielni, którzy pracują na terenach zielonych, jak również pozostałych Mieszkańców.

Z wyrazami szacunku

Jakub Krygier

Prezes Zarządu

Strona korzysta z plików cookies