Ogłoszenie
15 stycznia 2018

Dodatek mieszkaniowy

Informacja dla osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy

INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku, ostatni rachunek za energię elektryczną oraz inne niezbędne dokumenty.

Aktualnie dodatek mieszkaniowy mogą uzyskać osoby posiadające średnio miesięczny dochód (brutto) w gospodarstwie jednoosobowym 1.750,00 ZŁ a w gospodarstwie wieloosobowym 1.250,00 Zł oraz spełniający poniższe warunki:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu:

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkaniowego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dochód

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie jednego z wymienionych tytułów prawnych pod warunkiem, że średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzającym datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:

 1. 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;
 2. 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Pod pojęciem „dochód” należy rozumieć: wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba że został już zaliczony do kosztów uzyskanie przychodu. Za dochód uważamy również: zasiłek chorobowy, zasiłek rodzinny, zasiłek stały z OPS, pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych z PCPR, alimenty, praca dorywcza, wynagrodzenie uczniowskie.

Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatku dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie odżywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U.poz.693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860 oraz z 2017 poz. 60).

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podst. art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz.617 i 1579).

Powierzchnia mieszkania

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:

 1. 35 m2 – dla 1 osoby,
 2. 40 m² – dla 2 osób,
 3. 45 m² – dla 3 osób,
 4. 55 m² – dla 4 osób,
 5. 65 m² – dla 5 osób
 6. 70 m² – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu do 5 m²‘’.

Normatywna powierzchnię zwiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkania w oddzielnym pokoju. Dodatek
mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkaniowego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

 1. 30%
 2. 50% pod warunkiem, że udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Wysokość dodatku mieszkaniowego

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 1. 15% dochodu gospodarstwa domowego- w gospodarstwie jednoosobowym;
 2. 12% dochodu gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym;
 3. 10% dochodu gospodarstwa – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Jeżeli średni miesięczny dochód jest równy lub większy od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza odpowiednich wysokości średnich miesięcznych dochodów wówczas dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 1. 20% dochód gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym;
 2. 15% dochód gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2- 4 osobowym;
 3. 12% dochód gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowymi i większym”.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wydania decyzji.

Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Dodatkowe informacje dotyczące dodatku mieszkaniowego oraz wnioski o przyznane dodatku mieszkaniowego można uzyskać w dniach pracy Urzędu Miejskiego w Krośniewicach ul. Poznańska 5 (pokój nr 4), w godz. od 7:30 do 15:30 oraz pod numerem telefonu (24) 252 30 25.

Szczegółowy zakres dotyczące przyznawania dodatku mieszkaniowego określa ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (j. Dz. U. z 2017 r.poz.180) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 z 2001 r. z póź. zm.).

Pliki do pobrania

Pobierz Regulamin Przyznawania
Pobierz wniosek o przyznanie dod.
Strona korzysta z plików cookies